Το Περιοδικό:
Το HAPSc Policy Briefs Series είναι ένα επιστημονικό περιοδικό του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), που εκδίδεται με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EduTRIP) που έχει ως βάση της το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον, έχει ενταχθεί στις δράσεις που φέρουν το έμβλημα του United Nations Academic Impact (UNAI). Ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό την συνοπτική και συνεκτική παρουσίαση πληροφοριών για επίκαιρα ζητήματα, με σκοπό την ανταλλαγή διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την ανάλυση και παροχή προτάσεων πολιτικής. Η εν λόγω εξαμηνιαία περιοδική έκδοση αποσκοπεί στην ανάπτυξη του διαγλωσσικού και διεπιστημονικού διαλόγου παρέχοντες περιλήψεις σχετικής έρευνας, προτεινόμενων πιθανών ρεπερτορίων – επιλογών πολιτικής ή υποστηρίζοντας συγκεκριμένα μέτρα δράσης και πολιτικές. Τέλος, η ηλεκτρονική του έκδοση φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Το περιοδικό χρησιμοποιεί το σύστημα της διπλής ανώνυμης αξιολόγησης (double blind peer review), ενώ παρέχεται δωρεάν ανοικτή πρόσβαση του περιεχομένου της στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο.

ISSN: 2732-6578

e-ISSN: 2732-6586

HAPSc Policy Briefs Series vol. 1, no. 2 (2020): State, Democracy, Society and Economy in the 21st century: challenges and prospects

HAPSc Policy Briefs Series vol. 1, no. 1 (2020): Policy making during Coronavirus crisis