Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης λειτουργεί το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης (ΠΔΔ).

Στόχευση και σκοποί του παρατηρητηρίου…

Χαρτογράφηση Διαδικασιών

Η χαρτογράφηση των διαδικασιών παραγωγής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών όπως προκύπτουν ανά τομέα πολιτικής, καθώς και τον επιπτώσεών τους, θετικών και αρνητικών στο κοινωνικό, οικονομικών και φυσικό περιβάλλον.

Συστηματική και Περιοδική μέτρηση

Η Συστηματική και περιοδική μέτρηση επιδόσεων και η παραγωγή σχετικών δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πολιτικών του κράτους.

Δημιουργία Βάσης Αναφοράς

Η δημιουργία μιας βάσης αναφοράς, ώστε να αποφασίζονται ενδεχόμενες αλλαγές- μεταρρυθμίσεις δημοσίων πολιτικών στηριγμένες σε αντικειμενικά ποσοτικά δεδομένα τόσο ως προς την διευκόλυνση της διάγνωσης, όσο και ως προς τον προσδιορισμό του προβλήματος και τις πιθανές επιπτώσεις εναλλακτικών αντιμετώπισής του.