Πράξη ίδρυσης εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης ιδρύθηκε με το ΦΕΚ ίδρυσης με αρ. φύλλου 3946/2016 τ.Β’.

Το Εργαστήριο

Ποιο είναι το αντικείμενο του εργαστηρίου;

Το διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου εκτείνεται στις περιοχές του σχεδιασμού και υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών, της θεσμικής οργάνωσης του κράτους και ζητημάτων λειτουργίας του πολιτικού συστήματος.

Ποιος είναι ο στόχος του εργαστηρίου;

Βασικός στόχος του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης είναι η ανάλυση του παραγόμενου αποτελέσματος πολιτικής με έμφαση στο φαινόμενο της μεταρρύθμισης, μέσα από την εξέταση του ανθρώπινου δυναμικού και της θεσμικής διευθέτησης των λειτουργιών του κράτους.

Ποια είναι τα πεδία μελέτης;

Πεδία δραστηριοποίησης του εργαστηρίου:

  1. Η σχέση μεταξύ των πυλώνων διακυβέρνησης στο εγχώριο & διεθνές περιβάλλον προσφοράς και ζήτησης δημοσίων πολιτικών (κυβέρνηση, δημόσια διοίκηση, κοινοβούλιο, δικαιοσύνη, αυτοδιοικητικές δομές κ.α.).
  2. Ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους, στα πεδία της λειτουργίας της αγοράς, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
  3. Η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών.

23

Στελεχιακό Δυναμικό

7

Ερευνητικά προγράμματα

+70

Συμμετοχές με εισηγήσεις, συγγραφή δημοσιεύσεων, διοργανώσεις επιστημονικών συνεδρίων κ.α.